Política de privacidade

Mediante a seguinte Política de Privacidade, LIMIAR LIBROS, S.L. (en diante O TITULAR), con NIF ESB15479157, enderezo de correo electrónico legal@limiarlibros.com e enderezo postal na Rúa Venezuela, 33, 15404 Ferrol, A Coruña, ES, en aplicación da normativa vixente en materia de Protección de Datos, informa que os datos recollidos a través dos formularios da páxina web limiarlibros.com (en diante O SITIO), serán incluídos nos ficheiros automatizados específicos dos usuarios e/ou clientes dos servizos do TITULAR.

A recollida e tratamento automatizado de datos persoais ten como finalidade manter a relación comercial e realizar actividades de información, formación, asesoramento e outras do TITULAR.

Estes datos só serán cedidos a aquelas entidades que sexan necesarias coa única finalidade de cumprir a mencionada finalidade, salvo que se especifique expresamente unha finalidade diferente en calquera funcionalidade do SITIO.

O TITULAR adopta as medidas necesarias para garantir a seguridade, integridade e confidencialidade dos datos de conformidade co disposto no Regulamento Xeral de Protección de Datos (RXPD), regulamento (UE) 2016/679 relativo á protección das persoas físicas no relativo ao tratamento de datos de carácter persoal e á libre circulación destes datos e á Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos no que se refire ao tratamento de datos e á libre circulación destes datos.

O usuario e/ou cliente poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidade e/ou limitación do tratamento enviando un correo electrónico ao enderezo electrónico ou unha carta ao enderezo postal do TITULAR que figuran no primeiro parágrafo deste documento.

O usuario e/ou cliente declara que todos os datos facilitados por el son certos e correctos, e comprométese a mantelos actualizados, comunicando os cambios ao PROPIETARIO.

Finalidade do tratamento dos datos persoais

O TITULAR tratará os seus datos persoais recollidos a través do SITIO para os seguintes fins:

1. No caso de contratar os bens e servizos ofertados a través do SITIO para manter a relación contractual, así como a xestión, administración, información, prestación e mellora do servizo.

2. Envío da información solicitada a través dos formularios facilitados no SITIO.

Os campos destes rexistros son obrigatorios, sendo imposible realizar as finalidades indicadas se non se facilitan estes datos.

¿Durante canto tempo se conservan os datos persoais recollidos?

Os datos persoais facilitados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou non se solicite a súa supresión e durante o período polo que poidan xurdir responsabilidades legais polos servizos prestados.

Lexitimación

O tratamento dos seus datos realízase coas seguintes bases legais que o lexitiman:

1. A solicitude de información e/ou a contratación dos servizos do TITULAR, cuxos termos e condicións serán postos á súa disposición en todo caso, con carácter previo a unha posible contratación.

2. Consentimento libre, específico, informado e inequívoco, tal e como lle informamos poñendo á súa disposición esta política de privacidade, que despois da súa lectura, se está de acordo, pode aceptar mediante unha declaración ou unha acción clara afirmativa, como a sinalización dunha caixa prevista para tal fin.

No caso de que non nos facilite os seus datos ou o faga de forma errónea ou incompleta, non poderemos atender a súa solicitude, polo que resulta totalmente imposible facilitarlle a información solicitada ou realizar a contratación de Servizos.

Destinatarios

Os datos non serán comunicados a ningún terceiro alleo ao TITULAR, salvo obriga legal.